Ευλογημένη πνευματική περιήγηση

Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018

Ο όσιος Ξενοφών με τη συνοδεία του (26 Ιανουαρίου)

Ο όσιος Ξενοφών μετά της συμβίας του Μαρίας και των τέκνων τους Αρκαδίου και Ιωάννη.Ο λόγος του Θεού ειδικά για τους πλουσίους παραγγέλλει: «Τοις πλουσίοις εν τω νυν αιώνι παράγγελλε μη ύψηλοφρονείν, μηδέ ήλπικέναι επί πλούτου άδηλότητι, άλλ’ εν τω Θεώ τω ζώντι, τω παρέχοντι ήμίν πάντα πλουσίως εις απόλαυσιν». Πες, δηλαδή, στους πλουσίους, σ’ αυτή την πρόσκαιρη ζωή να μην ύψηλοφρονοϋν, ούτε να έχουν στηριγμένες τίς ελπίδες τους στον αβέβαιο υλικό πλούτο, αλλά να ελπίζουν στο ζωντανό Θεό, πού όλα μας τα δίνει πλούσια για να τα απολαμβάνουμε. Αυτή την παραγγελία, ο όσιος Ξενοφών με τη γυναίκα του Μαρία και τα παιδιά τους ‘Αρκάδιο και Ιωάννη, πού ήταν πολύ πλούσια οικογένεια στην Κων/πολη την εποχή του Ιουστινιανού (518-527-565 μ.Χ.), θα δούμε ότι τη διαφυλάττουν μέχρι τέλους. 

Τί κάνουν; Ο,τι και πάλι παραγγέλλει για τους πλουσίους ο λόγος του Θεού: «Αγαθοεργείν, πλουτείν εν έργοις καλοίς, εύμεταδότους είναι, κοινωνικούς». Δηλαδή, να αγαθοεργούν, να γίνονται πλούσιοι σε καλά έργα, να είναι πρόθυμοι να δίνουν και σε άλλους από τα αγαθά τους, να είναι απλοί και καταδεκτικοί. Πράγματι, ή πόρτα του Ξενοφώντος ήταν πάντα ανοικτή στους φτωχούς και όλη ή οικογένεια εργαζόταν με γνήσιο πνεύμα χριστιανικής φιλανθρωπίας. 

Οι ίδιοι αναζητούσαν τους πάσχοντες και έτρεχαν να περιθάλψουν και να παρηγορήσουν ορφανά. Μεγάλα δε ποσά αφιέρωναν για την απελευθέρωση αιχμαλώτων. Προκειμένου όμως να μορφώσουν περισσότερο τα παιδιά τους, τα έστειλαν στη Βηρυττό για να διδαχθούν νομικά. Άλλα καθ όδόν ναυάγησαν και αφού διασώθηκαν πήγαν στην Ιερουσαλήμ, όπου έγιναν μοναχοί. «Οταν οι γονείς τους έμαθαν για τα γεγονότα πού συνέβησαν στα παιδιά τους, δόξασαν τον Θεό και, αφού διαμοίρασαν τα υπάρχοντα τους στους φτωχούς, έφυγαν και αυτοί. ο μεν Ξενοφών στην έρημο σαν μοναχός ασκητής, ή δε γυναίκα του Μαρία, σαν μοναχή σε γυναικεία μονή. Εζησαν όσιακά και αφού έκαναν θαύματα, απεβίωσαν ειρηνικά προς Κύριον.

Απολυτίκιο. Ήχος δ’.
Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.
Ως γενεά ευλογητή τω Κυρίω, της ουρανίου ήξιώθησαν δόξης, άσκητικώς δοξάσαντες Χριστόν επί της γης. Ξενοφών ο Όσιος, και ή τούτου συμβία, συν τοις άριστεύσασιν, ίεροις αυτών τέκνοις• ους εύφημούντες είπωμεν φαιδρώς’ χαίροις Όσίων χορεία τετράριθμε.
                                     πηγή: imconstantias.org.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου